Algemene Voorwaarden | PhysioMatch.

Onze algemene voorwaarden zijn opgedeeld in:

– een sectie met algemene voorwaarden ten aanzien van het Uitzenden en Detacheren van flexwerkers;

– een sectie met algemene voorwaarden voor Werving en Selectie van kandidaten voor opdrachtgevers.

SECTIE 1 ALGEMENE VOORWAARDEN UITZENDEN EN DETACHEREN VAN FLEXKRACHTEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN DE VOLGENDE BEGRIPPEN ALS VOLGT GEDEFINIEERD:

• PhysioMatch: de in Nederland gevestigde uitzendonderneming in de Kamer van Koophandel ingeschreven met KVK-nummer: 76630234 voor de bemiddeling van fysiotherapeuten of het geven van advies, die eventueel bij bemiddeling op basis van een overeenkomst Flexkrachten ter beschikking stelt aan Opdrachtgevers.

• CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten (ABU).

• Flexkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met de uitzendonderneming PhysioMatch teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.

• Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Flexkracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een Opdracht als bedoeld in dit artikel laat uitvoeren.

• Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en PhysioMatch op grond waarvan (een) Flexkracht(en) door PhysioMatch aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief of een werving en selectiefee.

• Opdrachtgeverstarief: het bedrag dat PhysioMatch aan Opdrachtgever per uur in rekening brengt voor de terbeschikkingstelling van een Flexkracht, exclusief toeslagen (voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheids- en ploegentoeslag), (on)kostenvergoeding, arbeidsduurverkorting en BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

• Werving- en selectiefee: het bedrag dat PhysioMatch aan Opdrachtgever in rekening brengt voor de werving- en selectiewerkzaamheden die PhysioMatch heeft uitgeoefend om een passende kandidaat te vinden die rechtstreeks bij de Opdrachtgever in dienst komt. De werving- en selectiefee is exclusief BTW tenzij anders vermeld en wordt pas in rekening gebracht zodra de kandidaat een contract heeft getekend bij de opdrachtgever.

• Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Flexkracht bij Opdrachtgever in het kader van een Opdracht.

• Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen PhysioMatch en de Flexkracht en/of in de CAO, inhoudende dat de uitzendovereenkomst tussen de Flexkracht en PhysioMatch van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de Flexkracht door PhysioMatch aan de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met PhysioMatch.

2.2 Algemene Voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en voor zover, deze schriftelijk door PhysioMatch zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat PhysioMatch onweersproken laat dat Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden van PhysioMatch niet aanvaardt en/of andere voorwaarden van toepassing verklaart.

2.3 Indien enige bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van de te vervangen bepaling.

2.4. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.ARTIKEL 3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

3.1 Opdrachtgever verstrekt aan PhysioMatch nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Flexkracht, alsmede aangaande de beoogde looptijd van de Opdracht. PhysioMatch stelt op basis van deze door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen één of meerdere Flexkrachten voor. Opdrachtgever is geheel vrij in de keuze van de Flexkracht die inzake de Opdracht ter beschikking wordt gesteld.

3.2 Alle door PhysioMatch verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan en hebben, tenzij anders wordt vermeld, een maximale geldigheid van vier weken.

3.3 Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat PhysioMatch deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat (de Flexkracht van) PhysioMatch feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden. Bij gebreke van een schriftelijke Opdracht wordt de Opdracht geacht te zijn aangegaan op de datum dat de Flexkracht zijn werkzaamheden bij Opdrachtgever aanvangt.ARTIKEL 4. LOOPTIJD EN BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

4.1 De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

4.2 De Opdrachtgever kan de Opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.3 Indien de Opdracht wordt voortgezet na het eindigen van de Opdracht, dan wordt deze geacht te zijn verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde periode, tenzij sprake is van hetgeen gesteld is in de artikelen 8.3 en 9.3.

4.4 De Opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend schriftelijk tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn, worden opgezegd. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de opzegtermijn bij een Opdracht voor onbepaalde tijd drie maanden.

4.5 Elke Opdracht eindigt op het tijdstip dat één van beide partijen de Opdracht met onmiddellijke ingang opzegt, omdat:

• de andere partij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden;

• de andere partij geliquideerd is;

• de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd;

• Opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van Opdrachtgever, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;

• naar het oordeel van PhysioMatch inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden. Indien PhysioMatch de opzegging op één van deze gronden baseert, leidt dit niet tot enige aansprakelijkheid van PhysioMatch voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van PhysioMatch onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.6 Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de Opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en forumkeuze blijven na het einde van de Opdracht van kracht.ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 De Flexkracht verricht de werkzaamheden in het kader van de Opdracht onder regie dan wel onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Flexkracht als voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart PhysioMatch terzake tegen aanspraken van de Flexkracht en/of derden. Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

5.2 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de Flexkracht werkzaamheden laat verrichten, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Flexkracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Flexkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de werking van artikel 7:658 BW, alsmede met de verplichtingen die voor hem uit de Arbeidsomstandighedenwet voortvloeien voor wat betreft Flexkrachten. Opdrachtgever vrijwaart PhysioMatch voor op deze bepalingen gebaseerde vorderingen en/of aanspraken van de Flexkracht of derden.

5.3 PhysioMatch behoudt zich zowel voor aanvang van de Opdracht als gedurende de Opdracht te allen tijde het recht voor de voorgedragen of ter beschikking gestelde Flexkracht terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde Flexkracht. De Opdrachtgever kan een voorstel van PhysioMatch tot vervanging slechts – desgevraagd schriftelijk en gemotiveerd – afwijzen, indien de vervangende Flexkracht niet (in voldoende mate voldoet) aan de gestelde functieeisen.

5.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PhysioMatch de Flexkracht andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de Opdracht zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten als dit niet vooraf is overeengekomen. Ook is het doorlenen van de Flexkracht zonder schriftelijke toestemming van PhysioMatch niet toegestaan. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Wijzigingen in functie en/of verantwoordelijkheid dienen derhalve te worden geaccordeerd door PhysioMatch. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor het tarief.

5.5 PhysioMatch schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien PhysioMatch een (vervangende) Flexkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen kan inzetten bij de Opdrachtgever.

5.6 PhysioMatch is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van (een) Flexkracht(en) die niet blijk(t)(en) te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen.ARTIKEL 6. OPSCHORTING TERBESCHIKKINGSTELLING FLEXKRACHTEN

Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens PhysioMatch voldoet, is PhysioMatch gerechtigd om, na een schriftelijke sommatie tot betaling, de Opdracht op te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende deze periode van opschorting gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal (over)uren. Aan Opdrachtgever zal dan ook een rentefactuur worden verstuurd die Opdrachtgever verplicht is te betalen. PhysioMatch kan niet garanderen dat Opdrachtgever dezelfde Flexkracht ter beschikking krijgt gesteld op het moment dat Opdrachtgever weer aan de betalingsverplichtingen voldoet.ARTIKEL 7. ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN BEDRIJFSSLUITING

7.1 De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Flexkracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij de Opdracht anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Flexkracht voldoen aan de wettelijke vereisten.

7.2 Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgestelde aantal uren.

7.3 Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de Opdracht, tenzij dat bij het aangaan van de Opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk PhysioMatch in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van Opdrachtgever en collectief verplichte vrije dagen. Opdrachtgever is verplicht PhysioMatch zo tijdig in te lichten dat PhysioMatch dit zoveel mogelijk kan inpassen in de rechtsverhouding met de Flexkracht.

7.4 Indien de bedrijfssluiting niet is gemeld en de Flexkracht niet kan werken in verband met de bedrijfssluiting, dan is Opdrachtgever verplicht het Opdrachtgeverstarief door te betalen, indien PhysioMatch aan de Flexkracht het loon verschuldigd is.ARTIKEL 8. FUNCTIE EN BELONING

8.1 Voor aanvang van de Opdracht verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de Flexkracht uit te oefenen functie en bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van Opdrachtgever conform het gestelde in 3.1 van deze Algemene Voorwaarden.

8.2 PhysioMatch is op grond van de CAO doorgaans verplicht de inlenersbeloning toe te passen. De inlenersbeloning bestaat uit de volgende elementen: het voor de functie geldende periodeloon in de schaal, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, (on)kostenvergoedingen, periodieken, initiële loonsverhogingen en de toeslagen conform de vigerende definitie in de CAO, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving, het bijbehorende salarisniveau en eventuele bijkomende arbeidsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht de juiste informatie te verstrekken ten aanzien van de van toepassing zijnde inlenersbeloning.

8.3 Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk door de Flexkracht uitgeoefende functie en/of er zich wijzigingen voordoen in de inlenersbeloning, dient Opdrachtgever dit onverwijld door te geven aan PhysioMatch. De beloning van de Flexkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving c.q. inschaling. Indien een Flexkracht niet conform werkelijk uitgeoefende werkzaamheden en/of de geldende inlenersbeloning is uitbetaald – ten gevolge van het onjuist of niet verstrekken van (gewijzigde) informatie door Opdrachtgever – dan zal PhysioMatch de Flexkracht compenseren en het hiermee gemoeide bedrag doorbelasten aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie en/of wijziging van de inlenersbeloning aan PhysioMatch verschuldigd.ARTIKEL 9. OPDRACHTGEVERSTARIEF

9.1 Het door Opdrachtgever aan PhysioMatch verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop PhysioMatch op grond van de Opdracht aanspraak heeft. In fase A wordt het Opdrachtgeverstarief berekend over de door de Flexkracht daadwerkelijk gewerkte uren. In fase B en C worden de door Opdrachtgever in de Opdracht gegarandeerde (overeengekomen) uren in rekening gebracht, ongeacht of deze zijn gewerkt (behoudens ziekte), tenzij anders overeengekomen. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde toeslagen en vermeerderd met de arbeidsduurverkorting en/of de (on)kostenvergoedingen die PhysioMatch verschuldigd is aan de Flexkracht. Over het Opdrachtgeverstarief, de arbeidsduurverkorting, de toeslagen en (on)kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht. Op de plaatsingsbevestiging wordt het tarief nader gespecificeerd.

9.2 Tenzij anders vermeld, is het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te allen tijde het tarief voor de normale uren (exclusief toeslagen, arbeidsduurverkorting, onkosten, etc.). Overwerk, werk in ploegen- of shiftdiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden beloond conform de terzake bij de Opdrachtgever geldende regeling en aan de Opdrachtgever doorberekend.

9.3 PhysioMatch is in ieder geval gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tussentijds aan te passen en door te berekenen aan Opdrachtgever:

• indien de uurbeloning van de Flexkracht wordt verhoogd (op grond van de CAO/inlenersbeloning) in verband met periodieke verhoging, initiële loonsverhoging, leeftijd of anderszins; en/of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan Flexkrachten;

• indien er een wijziging plaatsvindt als gevolg van sociale en fiscale wet- en regelgeving, of enig ander bindend voorschrift;

• jaarlijks op 1 januari door een prijsindexering (conform CBS Prijsindex Consumentenprijzen);

• indien de Flexkracht wordt vervangen door een andere Flexkracht. In dat geval zal de uurbeloning ten aanzien van die andere Flexkracht opnieuw worden vastgesteld en zal het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig worden aangepast.

9.4 Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door PhysioMatch zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd.ARTIKEL 10. FACTURATIE

10.1 PhysioMatch zal haar factuur opstellen op basis van een door de Opdrachtgever geaccordeerde tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de Opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald.

10.2 Indien geen andere wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, vindt de tijdverantwoording plaats door PhysioMatch via de in het internetportal aangeboden urenoverzichten. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden de tijdverantwoording – met inachtneming van het in lid 3 en 4 bepaalde – uiterlijk op de dinsdag na afloop van de werkweek waarop de tijdverantwoording betrekking heeft voor 16.00 uur te controleren op juistheid en volledigheid en deze zonodig aan te vullen of te corrigeren. De Opdrachtgever wordt geacht een tijdverantwoording te hebben geaccordeerd, indien hij een hem via de internetportal aangeboden urenoverzicht niet tijdig heeft gecorrigeerd.

10.3 Ongeacht de wijze van tijdverantwoording zorgt de Opdrachtgever er voor dat PhysioMatch – zo snel mogelijk na en uiterlijk voor 16:00 uur op de dinsdag aansluitend op de door de Flexkracht gewerkte week – over de juiste, volledige en door hem geaccordeerde tijdverantwoording beschikt. Wordt de concept-tijdverantwoording – om redenen die niet toerekenbaar zijn aan de Opdrachtgever – pas na dit tijdstip aangeboden aan de Opdrachtgever, dan zal deze er in ieder geval voor zorgen dat de tijdverantwoording per omgaande nadat deze aan hem beschikbaar is gesteld, door hem wordt gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd en/of geaccordeerd.

10.4 Bij verschil tussen het bij PhysioMatch ingeleverde tijdsverantwoordingsformulier en het door Opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij PhysioMatch ingeleverde online werkbriefje voor de afrekening opgenomen in de nota als doorslaggevend voor wat betreft de gewerkte tijd, tenzij Opdrachtgever de onjuistheid hiervan aan kan tonen en dit binnen zeven kalenderdagen na het ondertekenen van het tijdsverantwoordingsformulier bij PhysioMatch schriftelijk kenbaar maakt. Online door Opdrachtgever geaccordeerde uren gelden te allen tijde als doorslaggevend voor wat betreft de gewerkte tijd.

10.5 Ongeacht de wijze van tijdsverantwoording is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de uren, indien die door Opdrachtgever zijn geaccordeerd. Uitsluitend Opdrachtgever kan immers de juistheid van de gewerkte uren controleren. Onjuistheden die desondanks door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, komen derhalve voor rekening van Opdrachtgever.

10.6 Indien er sprake is van werving- en selectie wordt er een werving-en selectiefee gecommuniceerd vanuit PhysioMatch. Indien een opdrachtgever niet tevreden is met de door PhysioMatch geselecteerde kandidaat kan de opdrachtgever 50% van de werving en selectie-fee terugeisen. Dit verzoek dient schriftelijk te worden gedaan en uiterlijk 1 maand nadat het contract is ingegaan tussen de opdrachtgever en de door PhysioMatch geleverde kandidaat.ARTIKEL 11. BETALING

11.1 De Opdrachtgever is gehouden elke factuur van PhysioMatch te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur is voldaan indien en zodra het verschuldigde bedrag door PhysioMatch is ontvangen.

11.2 Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

11.3 Indien de Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan PhysioMatch te melden. Na deze periode vervalt het recht van de Opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de Opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

11.4 De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

11.5 Alle kosten van inning van de openstaande nota’s komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitenrechtelijke kosten wordt gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van € 250,– (tweehonderdvijftig euro) per vordering. Deze vergoeding zal steeds – zodra rechtsbijstand door PhysioMatch of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, wordt ingeroepen, respectievelijk de vordering door PhysioMatch of die derde ter incasso uit handen is gegeven – in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijk gemaakte kosten ter inning hoger zijn dan 15%, is PhysioMatch of de derde gerechtigd de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

11.6 Betalingen strekken telkens tot voldoening van de oudste openstaande facturen, ongeacht aanwijzing van Opdrachtgever tot betaling van welke factuur zij moeten worden toegerekend, en wel in de navolgende volgorde. Eerst strekken zij tot voldoening van de kosten voor inning van openstaande facturen op Opdrachtgever. Vervolgens worden betalingen in mindering gebracht op reeds vervallen rentetermijnen. Daarna worden zij in mindering gebracht op de openstaande hoofdsommen en laatstelijk worden betalingen in mindering gebracht op de lopende rentetermijnen.

11.7 PhysioMatch kan aanvullende zekerheden verlangen van haar Opdrachtgever. Dit kan zowel voorafgaand als tijdens een lopende Opdracht.ARTIKEL 12. BIJZONDERE MINIMALE BETALINGSVERPLICHTINGEN

12.1 De Opdrachtgever die geen urengarantie heeft afgegeven, is ten minste gehouden aan PhysioMatch per oproep of vastgestelde/ingeroosterde dienst het Opdrachtgeverstarief te betalen, berekend over drie gewerkte uren.

12.2 De Opdrachtgever die wel een urengarantie heeft afgegeven, is verplicht de in de Opdracht overeengekomen uren te betalen, ongeacht of de Flexkracht deze uren heeft gewerkt. Dit geldt niet voor uren die in verband met ziekte niet worden gewerkt, aangezien die voor rekening van PhysioMatch komen.ARTIKEL 13. BEDRIJFSAUTO

13.1 Opdrachtgever kan beslissen de Flexkracht (indien noodzakelijk en/of wenselijk voor de uitoefening van Opdracht) in een bedrijfsauto (o.a. huurauto, leaseauto) te laten rijden. Voorafgaand aan deze beslissing dient de Opdrachtgever hierover overleg te voeren met PhysioMatch en de noodzakelijke gegevens aan PhysioMatch te verstrekken, opdat PhysioMatch voor de verplichte fiscale verantwoording kan zorgdragen. Opdrachtgever dient met de Flexkracht zelf rechtstreeks een zogenaamde gebruikersovereenkomst af te sluiten omtrent regels van gebruik van de bedrijfsauto, schadeposten, verzekeringen, boetes, etc. PhysioMatch kan hier niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor worden gehouden.

13.2 Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijk goedkeuring van PhysioMatch toch een auto aan de Flexkracht ter beschikking stelt en/of blijkt dat de auto voor privégebruik door de Flexkracht wordt gebruikt, is de Opdrachtgever gehouden om de schade te vergoeden die PhysioMatch lijdt, als laatstgenoemde wordt aangeslagen voor naheffing van de loonheffing.

13.3 Te allen tijde geldt de conditie dat een allrisk polis (die minstens voldoet aan de wettelijke eisen en waarbij ook het inzittendenrisico is gedekt) in verband met de ter beschikking gestelde auto van toepassing is en blijft, in welke polis geen regresclausule mag zijn opgenomen. Schadeclaims in verband met de ter beschikking gestelde auto komen te allen tijde ten laste van de Opdrachtgever (voor zover zij niet gehonoreerd en uitbetaald zijn door de verzekeraar in kwestie). De Opdrachtgever zal PhysioMatch vrijwaren, indien PhysioMatch wordt aangesproken in verband met of naar aanleiding van enig ongeval, of enigerlei schade, waarbij de ter beschikking gestelde auto betrokken is.ARTIKEL 14. PERSOONSGEGEVENS VAN DE FLEXKRACHT

14.1 In het kader van de Opdracht of overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van Flexkrachten, plaats. Opdrachtgever en PhysioMatch zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. Opdrachtgever verlangt geen gegevens van PhysioMatch die PhysioMatch op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken.

14.2 Opdrachtgever houdt zich bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht of overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens. Opdrachtgever neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een toereikend beschermingsniveau, daarbij rekening houdend met de stand der techniek en de kosten voor het nemen en uitvoeren daarvan alsmede met de risico’s die met de verwerking gepaard gaan en de aard van de te beschermen gegevens een en ander in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving omtrent de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

14.3 Opdrachtgever zal PhysioMatch alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de in de AVG en aanverwante wet- en regelgeving neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door PhysioMatch mogelijk te maken en eraan bij te dragen.

14.4 Opdrachtgever stelt PhysioMatch onverwijld (schriftelijk) in kennis indien sprake is van een “inbreuk in verband met persoonsgegevens” als bedoeld in de AVG (“datalek”), waarbij Opdrachtgever vermeldt welke persoonsgegevens het betreft en welke betrokkenen door die schending zijn getroffen en ook de overige informatie die PhysioMatch nodig heeft om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan PhysioMatch om het Beveiligingsincident te beoordelen en te kunnen voldoen aan haar eventuele wettelijke (meld)plicht en haar eventuele plicht tot het informeren van Betrokkenen. Opdrachtgever stelt PhysioMatch schadeloos voor alle kosten die PhysioMatch moet maken ten gevolge van deze schending.

14.5 Opdrachtgever garandeert dat zij PhysioMatch onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt, indien betrokkenen hun rechten inroepen op grond van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens, zodat PhysioMatch in staat kan worden gesteld om aan deze wet- en regelgeving te voldoen. Opdrachtgever garandeert dat zij PhysioMatch onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt, indien Opdrachtgever buiten de instructies van PhysioMatch om de verwerkte persoonsgegevens op grond van een wettelijke plicht aan een derde ter beschikking moet stellen. Opdrachtgever garandeert dat zij PhysioMatch alle medewerking zal verlenen om ervoor te zorgen dat PhysioMatch binnen de wettelijke termijnen kan voldoen aan de verplichtingen op grond van de geldende wet- en regelgeving.Artikel 14a. Verwerking persoonsgegevens

14.6 In het kader van de Opdracht waarbij PhysioMatch als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en Opdrachtgever als ‘verwerker’ in de zin van de AVG kan worden aangemerkt, gelden uitsluitend de volgende bepalingen ter aanvulling op artikel 14. De zeggenschap over de Persoonsgegevens blijft volledig berusten bij PhysioMatch.

14.7 Opdrachtgever verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van en conform de schriftelijke instructies van PhysioMatch en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht of overeenkomst.

14.8 Opdrachtgever omschrijft in een separaat register ten aanzien van de persoonsgegevens: het onderwerp en de duur van de verwerking van de persoonsgegevens, de aard en het doel van de verwerking van persoonsgegevens, het soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen, de eventuele doorgifte naar derde landen, de eventuele subverwerkers en de wijze waarop de persoonsgegevens zijn beveiligd.

14.9 Opdrachtgever zal geen derden inschakelen, tenzij de PhysioMatch daarvoor voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever garandeert en verbindt zich er jegens PhysioMatch toe dat zij, na verkregen schriftelijke toestemming van PhysioMatch, met derde zal overeenkomen dat deze laatste zich jegens PhysioMatch rechtstreeks verbindt tot nakoming van de bepalingen uit dit artikel, als betrof het een eigen verplichting van deze derde jegens PhysioMatch onverminderd het voorgaande blijft de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van deze derde.

14.10 Opdrachtgever houdt de Persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van de Opdracht of overeenkomst geheim en zal alle nodige maatregelen treffen om geheimhouding van de Persoonsgegevens te verzekeren. Opdrachtgever garandeert dat zij de verplichting tot geheimhouding tevens oplegt aan haar personeel en alle door haar ingeschakelde (hulp)personen.

14.11 Opdrachtgever vrijwaart PhysioMatch tegen elke aanspraak van Flexkrachten, medewerkers van de Opdrachtgever of overige derden jegens PhysioMatch in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door PhysioMatch.

14.12 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de Opdracht of een overeenkomst en/of in strijd handelt met de geldende wet- en regelgeving, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die PhysioMatch daardoor lijdt of heeft geleden. Opdrachtgever stelt PhysioMatcht schadeloos voor alle claims, acties, aanspraken van Derden en voor verliezen, schade of kosten die aan de zijde van PhysioMatch vallen en die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit of tot stand komen in verband met een tekortkoming van de Opdracht en een overeenkomst door Opdrachtgever en/of het niet-naleven van de geldende wet- en regelgeving door Opdrachtgever.

14.13 Persoonsgegevens die betrekking hebben op PhysioMatch mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PhysioMatch door of namens de Opdrachtgever verwerkt worden in een land dat geen lid is van de Europese Unie.

14.14 Indien de Opdracht of deze overeenkomst tussen PhysioMatch en Opdrachtgever is geëindigd, zal de Opdrachtgever, naargelang de keuze van PhysioMatch, alle persoonsgegevens wissen of deze aan PhysioMatch terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij opslag op grond van een wettelijke bepaling verplicht is.Artikel 14b. Verwerking persoonsgegevens

14.6 In het kader van de Opdracht waarbij PhysioMatch als ‘verwerker’ en Opdrachtgever als ‘verwerkingsverantwoordelijk’ in de zin van de AVG kan worden aangemerkt, gelden uitsluitend de volgende bepalingen ter aanvulling op artikel 14. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door PhysioMatch aan hem verstrekte gegevens.

14.7 Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat aan PhysioMatch alleen persoonsgegevens worden verstrekt, indien en voor zover Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen. Opdrachtgever zal de Flexkracht op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonsgegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

14.8 PhysioMatch zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van de schriftelijke instructies van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Opdracht of overeenkomst en de verleende Diensten, dan wel in verband met een wettelijke verplichting.

14.9 Opdrachtgever vrijwaart PhysioMatch tegen elke aanspraak van Flexkrachten, medewerkers van de Opdrachtgever of overige derden jegens PhysioMatch in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door PhysioMatch.

14.10 PhysioMatch houdt de Persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geheim en zal, voor zover het in haar macht ligt, alle redelijke maatregelen treffen om geheimhouding van de Persoonsgegevens te waarborgen. PhysioMatch zal iedere redelijke inspanning verrichten om de verplichting tot geheimhouding tevens op te leggen aan haar personeel en alle door haar ingeschakelde (hulp)personen. PhysioMatch informeert Opdrachtgever onmiddellijk nadat PhysioMatch kennis heeft genomen van een Beveiligingsincident met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens. In geval van een Beveiligingsincident zal PhysioMatch, voor zover het in haar macht ligt, alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het incident te beperken en/of een nieuw incident te voorkomen.

14.11 PhysioMatch zal ervoor zorgdragen dat de Persoonsgegevens niet buiten de EER en Zwitserland worden verwerkt, tenzij Opdrachtgever daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

14.12 Indien de Opdracht of deze overeenkomst tussen PhysioMatch en Opdrachtgever is geëindigd, zal PhysioMatch, naargelang de keuze van Opdrachtgever, alle persoonsgegevens wissen of deze aan Opdrachtgever terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij opslag op grond van een wettelijke bepaling verplicht is.ARTIKEL 15. VOORKOMING VAN ONTOELAATBARE DISCRIMINATIE

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd of welke grond dan ook, zullen door Opdrachtgever nimmer , in het kader van de uitvoering van de Opdracht voorwaarden aan de (inzet van de) Flexkracht worden gesteld die direct of indirect daarmee strijden. Worden dergelijke voorwaarden wel gesteld, dan zullen zij nimmer door PhysioMatch worden meegewogen. Opdrachtgever vrijwaart PhysioMatch voor eventuele gevolgen van door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.ARTIKEL 16. WET ARBEID VREEMDELINGEN EN IDENTIFICATIE FLEXKRACHTEN

16.1 De Opdrachtgever aan wie door PhysioMatch een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: WAV) ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 WAV, onder meer inhoudende dat Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. De Opdrachtgever bewaart het afschrift tot tenminste vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeid door de vreemdeling is beëindigd. PhysioMatch is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de WAV aan Opdrachtgever wordt opgelegd.

16.2 Indien PhysioMatch vanwege een nalaten, handelen of overtreding van Opdrachtgever met een boete wordt geconfronteerd wegens overtreding van de WAV, dan is Opdrachtgever verplicht deze boete en alle daaruit voortvloeiende schade (daaronder tevens, doch niet uitsluitend verstaan juridische kosten) aan PhysioMatch te vergoeden.

16.3 De Opdrachtgever is gehouden elke door PhysioMatch ter beschikking gestelde Flexkracht zich voor aanvang van de werkzaamheden te laten identificeren en de ter zake voor Opdrachtgever geldende wettelijke verplichtingen na te komen.

16.4 Indien de feitelijke identiteitsvaststelling door de Opdrachtgever wordt verricht dient de Opdrachtgever een goed leesbare kopie van het identificatiedocument van de medewerker (en indien van toepassing de werkvergunning) te archiveren, voor zover daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De opdrachtgever geeft toestemming aan PhysioMatch om de procedure van identiteitsvaststelling steekproefsgewijs op locatie te controleren, voor zover daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Ook geeft Opdrachtgever toestemming aan de conformiteitsbeoordelingsinstantie om deze procedure steekproefsgewijs te controleren, voor zover daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.ARTIKEL 17. INTELLECTUELE EIGENDOM

17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de diensten verricht in het kader van de Opdracht of enig origineel document, materiaal, idee, gegeven of andere informatie die door PhysioMatch ontwikkeld zou worden of ter beschikking wordt gesteld bij het leveren van de diensten, komen toe aan PhysioMatch.

17.2 Voor zover de Opdrachtgever de bepalingen van de overeenkomst blijvend naleeft en de volledige prijs heeft betaald, verleent PhysioMatch een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, kosteloos recht tot intern gebruik, verveelvoudiging en verandering aan de Opdrachtgever betreffende de diensten geleverd in het kader van de opdracht. Artikel 18. Geheimhouding

18.1 PhysioMatch en Opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover derden, van al hetgeen hen in het kader van de Opdracht, direct of indirect, en in welke vorm dan ook ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.

18.2 PhysioMatch legt haar Flexkrachten een algemene geheimhoudingsplicht op. Het staat de Opdrachtgever vrij om de Flexkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert PhysioMatch over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte geheimhoudingsverklaring/-overeenkomst aan PhysioMatch.

18.3 PhysioMatch is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade geleden door de Opdrachtgever of een derde als gevolg van het feit dat een Flexkracht een geheimhoudingsverplichting heeft geschonden. De Opdrachtgever zal PhysioMatch vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de Flexkracht.ARTIKEL 19. HET AANGAAN VAN EEN ARBEIDSVERHOUDING MET EEN FLEXKRACHT

19.1 De Opdrachtgever, die voornemens is een arbeidsverhouding met de Flexkracht aan te gaan, brengt PhysioMatch hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens Opdrachtgever aan dit voornemen uitvoering geeft.

19.2 Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een Flexkracht aangaan zolang de overeenkomst c.q. Opdracht tussen de Flexkracht en PhysioMatch niet rechtsgeldig is beëindigd.

19.3 Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Flexkracht die aan hem ter beschikking wordt gesteld (op basis van uitzenden) vóórdat die Flexkracht – op basis van die Opdracht – 1.040 uren heeft gewerkt, is Opdrachtgever aan PhysioMatch een vergoeding exclusief BTW verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) * (1040 – aantal gewerkte uren) tot aan overname van Flexkracht.

19.4 Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van PhysioMatch in contact is gekomen met een (aspirant) Flexkracht, bijvoorbeeld doordat deze door PhysioMatch aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever binnen 12 maanden nadat het contact tot stand is gekomen, die (aspirant)Flexkracht op welke wijze dan ook in dienst neemt of anderszins buiten PhysioMatch om direct dan wel indirect, op welke wijze dan ook, voor zich laat werken – zonder dat een Terbeschikkingstelling via PhysioMatch tot stand is gekomen, is die (potentiële) Opdrachtgever, vanwege de werving door PhysioMatch, een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgeverstarief dat voor de betrokken Flexkracht van toepassing zou zijn geweest indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 520 uren.ARTIKEL 20. AANSPRAKELIJKHEID

20.1 PhysioMatch is gehouden zich in te spannen om de Opdracht en/of overige overeenkomsten naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover PhysioMatch deze verplichting niet nakomt, is PhysioMatch, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan van of bekend worden met die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij PhysioMatch en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van PhysioMatch.

20.2 PhysioMatch is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van mogelijke vorderingen ten aanzien van verrichte werkzaamheden door aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Flexkrachten.

20.3 PhysioMatch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schaden en verliezen, welke door de door PhysioMatch ingezette Flexkrachten worden veroorzaakt aan Opdrachtgever of aan derden. Onder schaden en/of verliezen wordt onder meer verstaan schade aan het desbetreffende werk/project en/of eigendommen van Opdrachtgever of derden, gevolgschade, schade aan personen en overige directe en indirecte schade. PhysioMatch is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die Flexkrachten zijn aangegaan of welke op andere wijze door hun toedoen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of jegens derden.

20.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor elke aanspraak van een Flexkracht in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de Flexkracht toebehorende zaak/goed is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

20.5 PhysioMatch is niet aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever lijdt indien de Opdrachtgever aan de Flexkracht zaken/goederen heeft verstrekt voor de uitvoering van de werkzaamheden (waaronder bijvoorbeeld: een auto, laptop, mobiele telefoon, sleutels) en deze goederen of zaken niet worden geretourneerd dan wel worden beschadigd.

20.6 De Opdrachtgever vrijwaart PhysioMatch van alle mogelijke vorderingen van de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Flexkrachten en/of derden als bedoeld in artikel 20.2, 20.3, 20.4 en 20.5.

20.7 Opdrachtgever dient een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het handelen en nalaten van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Flexkrachten, waarvan de kosten niet doorberekend zullen worden aan PhysioMatch.

20.8 De totale aansprakelijkheid van PhysioMatch met betrekking tot de overeenkomst, is ten opzichte van de Opdrachtgever alsook ten opzichte van derden, zowel contractueel als buitencontractueel of anderszins, in ieder geval beperkt tot ten hoogste 20% van het Opdrachtgeverstarief dat betreffende die Flexkracht ingevolge de Opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de Opdracht met een maximum van dertien weken.ARTIKEL 21. GESCHILLEN

21.1 Partijen zullen trachten elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, uitleg of uitvoering van de overeenkomst door onderhandelingen tussen de bevoegden van iedere partij op te lossen.

21.2 Indien de minnelijke onderhandelingen geen resultaat hebben of indien de inbreuk dwingende maatregelen rechtvaardigt, zullen alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van PhysioMatch is gevestigd.

ARTIKEL 22. ONS ANTI-DISCRIMINATIE BELEID

22.1 Aan de hand van dit beleid willen wij duidelijk maken aan alle partijen waarmee wij zaken doen of in de toekomst nog mee gaan doen dat wij tegen discriminatie zijn. Wij willen namelijk een diverse arbeidsmarkt creëren en/of behouden. Wij zetten ons dagelijks in voor het gelijk behandelen van iedereen binnen de branche waarin wij werkzaam zijn.

22.2 Volgens ons is er sprake van discriminatie wanneer mensen ongelijk behandeld worden op basis van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst, handicap/beperking of nationaliteit.

22.3 Door een zo divers mogelijk team te creëren binnen een organisatie geloven wij erin dat een organisatie ook beter presteert. Hoe meer diversiteit, hoe beter. Wij wijzen dan ook elke vorm van discriminatie af.

22.4 Wij streven dit beleid na door alleen met organisaties samen te werken die met ons op één lijn liggen. Mochten wij al in zee zijn gegaan met een organisatie en er later achter komen dat zij een discriminerende uiting hebben gedaan, komt de samenwerking te vervallen. Wij willen duidelijk maken dat het voorkomen van discriminatie voorgaat op het commercieel belang.

Het wordt door ons op prijs gesteld om discriminerende meldingen bij ons door te geven wanneer hier sprake van is bij een organisatie waarmee wij zaken doen. Mail naar info@physiomatch.com of bel naar +31 6 29 53 36 30. Deze melding zullen wij ten alle tijden anoniem houden.

SECTIE 2 ALGEMENE VOORWAARDEN: WERVING EN SELECTIE VAN KANDIDATEN

ARTIKEL 25. DEFINITIES IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GELDEN DE VOLGENDE DEFINITIES:

De kandidaat: degene die door PhysioMatch aan de bemiddelingspartner of opdrachtgever wordt voorgedragen voor tewerkstelling, met inbegrip van – als de Kandidaat een rechtspersoon is – elk personeelslid, of elke werknemer van de Kandidaat.

Opdrachtgever / klant: de persoon, het bedrijf of de rechtspersoon, met inbegrip van dochterondernemingen of filialen, aan wie de Kandidaat wordt voorgesteld.

Opdracht: een door de opdrachtgever of via een bemiddelingspartner van PhysioMatch aan PhysioMatch gegeven opdracht om kandidaten voor de door de opdrachtgever aangegeven functie te werven en te selecteren.

Aanstellen/Aanstellen: het sluiten van een arbeidsovereenkomst, overeenkomst tot aanneming van werk of overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de kandidaat, of het geven van een opdracht daartoe, het ter beschikking stellen van de Kandidaat aan de opdrachtgever door een derde.

De Voordracht / het voorstellen: (I) het door PhysioMatch aan de opdrachtgever voorleggen van een curriculum vitae of informatie ter identificatie van de kandidaat en/of (II) het houden van een persoonlijk of telefonisch gesprek door de Opdrachtgever met een Kandidaat.

Bemiddelinspartner van PhysioMatch: Partner waarvan PhysioMatch een opdracht binnenkrijgt en waarvoor PhysioMatch in opdracht van de bemiddelingspartner kandidaten zoekt.

ARTIKEL 26. OVEREENKOMST

26.1 Deze Algemene Voorwaarden worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard op het moment dat de kandidaat wordt benaderd door de opdrachtgever of benoemd, of op het moment dat de opdrachtgever informatie over de kandidaat aan derden doorgeeft. In het geval dat PhysioMatch kandidaten levert aan een bemidelingspartner is de overeenkomst van de originele opdrachtgever met de bemiddelingspartner van PhysioMatch gesloten en gelden zodoende niet deze algemene voorwaarden maar de algemene voorwaarden van deze bemiddelingspartner voor de opdrachtgever.

26.2 Deze Algemene Voorwaarden bevatten de gehele overeenkomst tussen de partijen. Toepasselijkheid van enige Algemene Voorwaarden of Inkoopvoorwaarden door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

26.3 Wijzigingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk tussen PhysioMatch en de klant zijn overeengekomen en door beide partijen zijn bevestigd.

ARTIKEL 27. KENNISGEVING EN VERGOEDINGEN

27.1 De klant brengt PhysioMatch onmiddellijk op de hoogte van de aanstelling van de kandidaat en stuurt PhysioMatch binnen 7 dagen na de aanstelling een kopie van de door de klant en kandidaat ondertekende overeenkomst.

27.2 Alle Kandidaten die de selectieprocedure van PhysioMatch hebben doorlopen, worden beschouwd als kandidaten van PhysioMatch.

27.3 In het geval dat de sollicitant op initiatief van PhysioMatch een arbeidsovereenkomst aangaat met de opdrachtgever is de opdrachtgever verschuldigt het vooraf afgesproken honorarium te betalen.

27.4 De Klant is het honorarium verschuldigd bij de aanstelling van de Kandidaat, op welk moment PhysioMatch de factuur aan de Klant zal sturen.

27.5 De betalingstermijn is 14 dagen. Als betaling binnen 14 dagen uitblijft, is de opdrachtgever vanaf dat moment van rechtswege in gebreke, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, en wordt een rente van 1% per maand in rekening gebracht, waarbij een deel van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

27.6 PhysioMatch biedt kandidaten die in het buitenland een baan aannemen een internationale reis- en/of taalopleidingsbudget van maximaal €300. Als de kandidaat na een goed telefoongesprek met een opdrachtgever graag naar het buitenland wil om persoonlijk de opdrachtgever te ontmoeten is dat hiermee mogelijk. Dit biedt PhysioMatch onder de volgende voorwaarde: Bij het ondertekenen van een contract van tenminste 6 maanden, betaalt PhysioMatch de reiskosten (en evt. talencursuskosten) van totaal maximaal €300. De kosten dient de kandidaat binnen 3 maanden na de start te declareren.

ARTIKEL 28. GARANTIEREGELING

28.1 Om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke restitutie van de vergoeding volgens de voorwaarden als bedoeld in artikel 28.2, moet de Klant de vergoeding van PhysioMatch binnen 14 dagen na de factuurdatum aan PhysioMatch betalen en moet hij PhysioMatch van de opzegging op de hoogte hebben gebracht, binnen 7 dagen na de opzegging.

28.2 Als binnen de tussen de Kandidaat en de Klant wettelijk overeengekomen proeftijd van 1 maand blijkt dat de Kandidaat niet aan de in de functiebeschrijving gestelde eisen voldoet, betaalt PhysioMatch 50 % van het honorarium aan de Klant terug, onverminderd de voorwaarden van artikel 28.1, tenzij het niet voldoen aan de eisen een oorzaak heeft die buiten de invloedssfeer van PhysioMatch ligt, zoals het tewerkstellen van de Kandidaat in een andere functie dan waarvoor PhysioMatch de kandidaat heeft voorgedragen, verandering van de vestigingsplaats van de Opdrachtgever, onvoldoende toezicht, omstandigheden in de persoon van de Kandidaat zoals verhuizing, ziekte en zwangerschap. Vergoeding is ook niet van toepassing in geval van organisatorische veranderingen van de kant van de Opdrachtgever, zoals een reorganisatie of personeelsinkrimping. Om deze reden houden we contact tijdens proeftijd. Als de Klant de Kandidaat binnen 12 maanden na de datum van beëindiging van de Aanstelling opnieuw aanneemt, moet de Klant toch het volledige honorarium aan PhysioMatch betalen.

ARTIKEL 29. BENOEMING ALS GEVOLG VAN NOMINATIES

29.1 De Voordracht van kandidaten is vertrouwelijk. Als de klant informatie over een door PhysioMatch genomineerde Kandidaat aan een derde verstrekt, die binnen 12 maanden na de nominatie tot een benoeming door deze derde leidt, is de klant verplicht de door PhysioMatch toegepaste vergoeding als bedoeld in artikel 27.3 te betalen, zonder recht op restitutie.

29.2 Ten aanzien van elke kandidaat die door de klant wordt aangesteld als resultaat van of voortvloeiend uit een benoeming al dan niet rechtstreeks geregeld door of via PhysioMatch, dan is de vergoeding als bedoeld in artikel 27.3 verschuldigd binnen 12 maanden na de datum van de benoeming.

ARTIKEL 30. GESCHIKTHEID EN REFERENTIES

30.1 PhysioMatch streeft ernaar de geschiktheid van de aan de klant voorgedragen kandidaten zo veel mogelijk te waarborgen, door:

– de identiteit van de kandidaat vast te stellen;

– vast te stellen dat de kandidaat de ervaring, opleiding, kwalificaties en alle noodzakelijke competenties heeft die door de klant nodig worden geacht of die bij wet of door een regelgevende instantie worden vereist

– vaststellen dat de kandidaat bereid is te werken in de functie waarvoor de opdrachtgever de kandidaat wil aanstellen.

30.2 Tegelijk met de voordracht van een kandidaat aan de opdrachtgever zal PhysioMatch de opdrachtgever op de hoogte stellen van de in artikel 30.1 genoemde zaken, voor zover zij daarvan een bevestiging hebben ontvangen.

30.3 PhysioMatch zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat de klant en de kandidaat op de hoogte zijn van de voorwaarden die de wet of een beroepsinstantie stelt aan het tewerkstellen van de Kandidaat in de functie waarvoor de klant de kandidaat wenst aan te stellen.

30.4 Onverminderd de bepalingen van de artikelen 30.1, 30.2 en 30.3 moet de klant zich vergewissen van de geschiktheid van de kandidaat, rekening houdend met alle referenties die de kandidaat aan de klant of aan PhysioMatch heeft voorgelegd, alvorens de kandidaat in dienst te nemen. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een werkvergunning en/of elke andere vereiste toestemming om werk door de kandidaat te laten verrichten, voor het regelen van medische onderzoeken en/of onderzoek naar de medische voorgeschiedenis van de kandidaat, en voor het voldoen aan alle medische en andere voorwaarden, kwalificaties of toestemming die vereist zijn door de wet van het land waar de kandidaat het werk moet verrichten.

30.5 Om PhysioMatch in staat te stellen zijn verplichtingen krachtens de artikelen 30.1, 30.2 en 30.3 na te komen, verstrekt de klant aan PhysioMatch informatie over de functie waarvoor de klant de kandidaat in dienst wil nemen, waaronder:

– het soort werk dat door de kandidaat verricht moet worden;

– de plaats van het werk en de werktijden;

– de datum met ingang waarvan de Klant wil dat de kandidaat met het werk begint;

– ervaring, opleiding, kwalificaties en alle competenties die van de kandidaat verlangd worden door de opdrachtgever, door de wet of door een beroepsinstantie, zodat de kandidaat in de bovengenoemde functie tewerkgesteld kan worden;

– gezondheids- of veiligheidsrisico’s naar beste weten van de opdrachtgever, alsmede de maatregelen die de opdrachtgever heeft genomen om dergelijke risico’s te voorkomen of te beheersen;

– de duur of verwachte duur van de aanstelling;

– het waarschijnlijke salaris, de eventuele onkostenvergoeding en andere voordelen;

– de opzegtermijn van de Kandidaat en de Cliënt.

ARTIKEL 31. AANSPRAKELIJKHEID

PhysioMatch is in geen geval aansprakelijk voor door de Klant geleden schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met de Klant.

PhysioMatch’s kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het Wervings- & Selectieproces, de voordracht of benoeming van een kandidaat door de klant, of het nalaten van PhysioMatch om een kandidaat voor te dragen.

ARTIKEL 32. BETALING

32.1 De klant is verplicht elke factuur van PhysioMatch binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te betalen. De factuur is betaald indien en zodra PhysioMatch het verschuldigde bedrag heeft ontvangen.

32.2 Als een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaald is, is de cliënt van rechtswege in gebreke vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zonder enige ingebrekestelling en is over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.

32.3 Als de klant de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, moet hij dit binnen zeven kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk aan PhysioMatch melden, met nauwkeurige opgave van de redenen. Na deze termijn vervalt het recht van de klant om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende de tijdige betwisting van de factuur ligt bij de klant. Betwisting van de factuur ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

32.4 De klant is niet gemachtigd het factuurbedrag, ongeacht of hij het betwist, te verrekenen met een terecht of onterecht gestelde tegenvordering, en/of de betaling van de factuur op te schorten.

32.5 Alle kosten voor de inning van openstaande facturen komen geheel ten laste van de klant. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom, exclusief rente, met een minimum van € 250 (tweehonderdvijftig euro) per vordering. Deze vergoeding zal steeds – zodra rechtsbijstand is ingeroepen door PhysioMatch of door de derde die recht heeft op de betaling, of de vordering door PhysioMatch of die derde ter incasso is overgedragen – door de klant in rekening worden gebracht en betaald worden. Als de werkelijk gemaakte kosten voor incasso hoger zijn dan 15%, is PhysioMatch of de derde gerechtigd de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

32.6 Betalingen dienen altijd ter vereffening van de oudste openstaande facturen, ongeacht aan welke factuur de cliënt aangeeft dat ze toegerekend moeten worden, en wel in de volgende volgorde. Eerst dienen ze ter betaling van de kosten om de openstaande facturen bij de klant te innen. Vervolgens worden ze in mindering gebracht op de reeds verschuldigde rentetermijnen. Daarna worden ze in mindering gebracht op de uitstaande hoofdsommen en tenslotte worden betalingen in mindering gebracht op de lopende rentetermijnen.

32.7 PhysioMatch kan aanvullende zekerheden van zijn klanten verlangen. Dit kan zowel vóór als tijdens een lopende opdracht.

ARTIKEL 33. VOORKOMING VAN ONAANVAARDBARE DISCRIMINATIE

Om te voorkomen dat onwettig onderscheid wordt gemaakt, in het bijzonder met betrekking tot godsdienst, persoonlijke overtuiging, politieke overtuiging, geslacht, ras, leeftijd of welke grond dan ook, zal de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht de door PhysioMatch aangeleverde kandidaat nooit voorwaarden opleggen die daarmee direct of indirect in strijd zijn. Als dergelijke voorwaarden worden bedongen, zal daar door PhysioMatch nooit rekening mee worden gehouden. De klant vrijwaart PhysioMatch voor alle gevolgen van ongeoorloofd onderscheid door hem gemaakt.

ARTIKEL 34. INTELLECTUELE EIGENDOM

34.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in het kader van de opdracht verrichte diensten of enig oorspronkelijk document, materiaal, idee, gegevens of andere informatie die door PhysioMatch bij het verlenen van de diensten zou worden ontwikkeld of ter beschikking gesteld, behoren toe aan PhysioMatch.

34.2 Voor zover de klant de bepalingen van het contract blijvend nakomt en de volledige prijs betaald heeft, verleent PhysioMatch de klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, kosteloos recht op intern gebruik, reproductie en wijziging met betrekking tot de diensten die in het kader van de opdracht verleend worden.

ARTIKEL 35. VERTROUWELIJKHEID

35.1 PhysioMatch en de klant verplichten zich tot strikte geheimhouding tegenover derden, van alles wat zij in het kader van de overeenkomst, direct of indirect, en in welke vorm dan ook, over de andere partij vernemen en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of zou kunnen zijn voor de andere partij.

35.2 Het staat de opdrachtgever vrij de door PhysioMatch aangeboden kandidaten rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De klant stelt PhysioMatch van zijn voornemen daartoe in kennis en verstrekt PhysioMatch een kopie van de in dit verband opgestelde geheimhoudingsverklaring/overeenkomst.

35.3 PhysioMatch is nooit aansprakelijk voor enige schade die de klant of een derde lijdt als gevolg van het feit dat een door PhysioMatch voorgestelde kandidaat een geheimhoudingsplicht heeft geschonden. De klant vrijwaart PhysioMatch tegen alle aanspraken van derden in verband met het niet of onvoldoende nakomen van een geheimhoudingsplicht door de door PhysioMatch voorgestelde kandidaat.

ARTIKEL 36. AANSPRAKELIJKHEID

36.1 PhysioMatch is verplicht zich tot het uiterste in te spannen om de opdracht en/of andere overeenkomsten naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover PhysioMatch deze verplichting niet nakomt, is PhysioMatch, met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel, verplicht de daaruit voortvloeiende directe schade van de cliënt te vergoeden, mits de klant zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na het ontstaan of het bekend worden van de schade een schriftelijke klacht bij PhysioMatch indient en aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van PhysioMatch.

36.2 PhysioMatch is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van mogelijke claims met betrekking tot werk dat door aan de klant ter beschikking gestelde kandidaten is uitgevoerd.

36.3 PhysioMatch is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade en verlies die de klant of derden lijden door de door PhysioMatch aangeleverde kandidaten. Schade en/of verliezen omvatten schade aan het betreffende werk/project en/of eigendommen van de Klant of derden, gevolgschade, schade aan personen en andere directe en indirecte schade. PhysioMatch is ook niet aansprakelijk voor verbintenissen die door PhysioMatch aangeleverde kandidaten zijn aangegaan of die op een andere manier door hun handelen jegens de klant of derden zijn ontstaan.

36.4 De klant is aansprakelijk voor elke vordering van een door PhysioMatch aangeleverde kandidaat in verband met door hem geleden schade als gevolg van beschadiging of verlies van enig goed dat de door PhysioMatch aangeleverde kandidaat toebehoort tijdens de uitvoering van het werk voor de klant.

36.5 PhysioMatch is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade als de klant de door PhysioMatch aangeleverde kandidaat voorwerpen/goederen voor het verrichten van het werk ter beschikking heeft gesteld (waaronder bijvoorbeeld: een auto, laptop, mobiele telefoon, sleutels) en deze voorwerpen/goederen niet worden teruggegeven of beschadigd raken.

36.6 De Opdrachtgever vrijwaart PhysioMatch voor alle mogelijke claims van de aan de opdrachtgever en/of derden ter beschikking gestelde kandidaten.

36.7 De Klant sluit een aansprakelijkheidsverzekering af voor het handelen en nalaten van de aan de klant geleverde kandidaten, waarvan de kosten niet op PhysioMatch worden afgewenteld.

36.8 De totale aansprakelijkheid van PhysioMatch met betrekking tot de overeenkomst is in ieder geval beperkt, zowel ten opzichte van de opdrachtgever als ten opzichte van derden, zowel contractueel als buitencontractueel of anderszins, tot maximaal 20% van het opdrachtgeverstarief dat overeenkomstig de opdracht voor de door PhysioMatch aangeleverde kandidaat gold over de beoogde duur van de opdracht met een maximum van dertien weken.

ARTIKEL 37. GESCHILLEN

37.1 De partijen zullen trachten elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst op te lossen door onderhandelingen tussen de bevoegde personen van elke partij.

37.2 Indien de minnelijke onderhandelingen geen resultaat hebben of indien de schending dwingende maatregelen rechtvaardigt, zullen alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de zetel van PhysioMatch gevestigd is.

ARTIKEL 38. ONS ANTI-DISCRIMINATIEBELEID

38.1 Door middel van dit beleid willen we aan alle partijen waarmee we zaken doen of in de toekomst zullen doen duidelijk maken dat we tegen discriminatie zijn. We willen een diverse arbeidsmarkt creëren en/of in stand houden. Wij zijn vastbesloten iedereen gelijk te behandelen binnen de bedrijfstak waarin wij actief zijn.

38.2 Volgens ons is er sprake van discriminatie wanneer mensen ongelijk behandeld worden op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levensovertuiging, politieke of godsdienstige overtuiging, ras, etnische afkomst, handicap of nationaliteit.

38.3 Door binnen een organisatie een zo divers mogelijk team samen te stellen, geloven we dat een organisatie ook beter zal presteren. Hoe meer diversiteit, hoe beter. Daarom wijzen wij elke vorm van discriminatie af.

38.4 We voeren dit beleid door alleen samen te werken met organisaties die zich bij ons aansluiten. Als we al met een organisatie hebben samengewerkt en later blijkt dat ze discriminerende uitspraken hebben gedaan, wordt de samenwerking beëindigd. We willen duidelijk maken dat het voorkomen van discriminatie voorrang heeft op commerciële belangen.

Het wordt door ons op prijs gesteld om discriminerende meldingen bij ons door te geven wanneer hier sprake van is bij een organisatie waarmee wij zaken doen. Mail naar info@physiomatch.com of bel naar +31 6 29 53 36 30. Deze melding zullen wij ten alle tijden anoniem houden.

Fysio avontuur in Zwitserland

Meer informatie

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website staan op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of wanneer u op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten